НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

МЕРКИ-ЗА-ПОВИШАВАНЕ-КАЧЕСТВОТО-2023-2024

Правилник-за-дейността-1

Инф.-орг.-на-уч.-ден-1

Програма-целодневна-организация-1

Годишен-план-за-дейността-на-училището-2023-2024-1

дневен-режим-2023-2024

ПРАВИЛНИК-ЗА-ОЗБУВОТ

ПРОГРАМА-ЗА-ПРЕВЕНЦИЯ-НА-РАННОТО-НАПУСКАНЕ-2023-2024-2

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ“ 2022-2023

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНУ „ХРИСТО БОТЕВ 2022-2023

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО,ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 2022-2023

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2022-2023

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД – 2022-2023

ГОДИШНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 2022-2023

ЕТИЧЕН КОДЕКС 2022-2025

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2022-2023

СТРАТЕГИЯ – 2021-2025 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 2022-2023

ДНЕВЕН РЕЖИМ 2022-2023

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 2022-2023

УУП-1а-клас

УУП-1б-клас

УУП-1в-клас

УУП-1г-клас

УУП-1г-клас-1

УУП-2а-клас

УУП-2б-клас

УУП-2в-клас

УУП-2г-клас

УУП-3а-клас

УУП-3б-клас

УУП-3в-клас

УУП-3г-клас

УУП-3д-клас

УУП-4а-клас

УУП-4б-клас

УУП-4в-клас

УУП-4г-клас

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ“, гр. Плевен2021-2022

МЕРКИ ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ПРЕЗ 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2021-2022

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2021-2022

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2021-2022