НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

МЕРКИ ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС И ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

УУП І А клас 2020-2021 г.

УУП І Б клас 2020-2021 г.

УУП І В клас 2020-2021г.

УУП І Г клас 2020-2021 г.

УУП ІІ А клас 2020-2021 г.

УУП ІІ Б клас 2020-2021 г.

УУП ІІ В клас 2020-2021 г.

УУП ІІ Г клас 2020-2021 г.

УУП ІІІ А клас 2020-2021 г.

УУП ІІІ Б клас 2020-2021 г.

УУП ІІІ В клас 2020-2021 г.

УУП ІІІ Г клас 2020-2021 г.

УУП ІV А клас 2020-2021 г.

УУП ІV Б клас 2020-2021 г.

УУП ІV В клас 2020-2021 г.

УУП ІV Г клас 2020-2021 г.

УУП ІV Д клас 2020-2021 г.

СТРАТЕГИЯ НУ „ХРИСТО БОТЕВ“ 2016-2020

ПЛАН СТРАТЕГИЯ НУ „ХРИСТО БОТЕВ“ 2019-2020

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2020-2021

ГОДИШНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 2020-2021

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2020-2021

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 2020-2021

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 2020-2021

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 2020-2021

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2020-2021

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2020-2021

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2020-2021

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2019-2020

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 2019-2020