НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ“ 2022-2023

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНУ „ХРИСТО БОТЕВ 2022-2023

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО,ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 2022-2023

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2022-2023

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД – 2022-2023

ГОДИШНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 2022-2023

ЕТИЧЕН КОДЕКС 2022-2025

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2022-2023

СТРАТЕГИЯ – 2021-2025 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 2022-2023

ДНЕВЕН РЕЖИМ 2022-2023

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 2022-2023

УУП-1А КЛАС 2022-2023

УУП – 1Б КЛАС 2022-2023

УУП – 1В КЛАС 2022-2023

УУП – 1Г КЛАС 2022-2023

УУП – 2А КЛАС 2022-2023

УУП 2Б КЛАС 2022-2023

УУП 2В КЛАС 2022-2023

УУП 2Г КЛАС 2022-2023

УУП 2Д КЛАС 2022-2023

УУП 3А КЛАС 2022-2023

УУП 3Б КЛАС 2022-2023

УУП 3В КЛАС 2022-2023

УУП 3Г КЛАС 2022-2023

УУП 4А КЛАС 2022-2023

УУП 4Б КЛАС 2022-2023

УУП 4В КЛАС 2022-2023

УУП 4Г КЛАС 2022-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ“, гр. Плевен2021-2022

МЕРКИ ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ПРЕЗ 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2021-2022

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2021-2022

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2021-2022

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ“ 2021-2022

УУП 1 КЛАС 2021-2022

УУП 2 КЛАС 2021-2022

УУП 3 КЛАС 2021-2022

УУП 4 КЛАС 2021-2022

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО,ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 2021-2022

ГОДИШНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 2021-2022

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ“2021-2022

СТРАТЕГИЯ – 2021-2025 г.

ПЛАН-СТРАТЕГИЯ 2021-2022 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2021-2022